Terms and Conditions - Beenleigh Rum
19th Ave New York, NY 95822, Hoa Kỳ

Các điều khoản và điều kiện

Trang web này được cung cấp bởi Inner Circle Distillery Pty Ltd và được gọi là “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” trong các Điều khoản và Điều kiện này.

Việc bạn sử dụng trang web này phụ thuộc vào việc bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện được nêu dưới đây, bao gồm cả Cam kết bảo mật. Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi.

Trang web này dành cho những người trong độ tuổi hợp pháp để mua rượu tại quốc gia cư trú của bạn và tại quốc gia mà bạn truy cập trang web. Nếu bạn không đủ tuổi hợp pháp, bạn có thể vi phạm luật và quy định điều chỉnh và bạn nên rời khỏi trang web này.

BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung và tài liệu trên trang web này đều có bản quyền theo luật pháp Úc và theo các điều ước quốc tế, luật pháp của nhiều quốc gia khác. Trừ khi có chỉ định khác, chúng tôi sở hữu bản quyền và tất cả các quyền đều được bảo lưu. Trừ khi được cho phép trong các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không được sao chép, chuyển nhượng, sao chép, điều chỉnh, phân phối hoặc lưu trữ tất cả hoặc một phần nội dung của trang web này hoặc kết hợp bất kỳ phần nào của trang web này vào một trang web khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn có thể lưu trữ trên máy tính của mình hoặc in các bản sao cứng của tài liệu trên trang web này chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào được sao chép cho mục đích đó đều giữ lại mọi thông báo về bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác có trong tài liệu gốc. Bạn không thể thay đổi tài liệu theo bất kỳ cách nào. Tất cả các hình thức sao chép khác, dù là điện tử hay cứng, đều bị cấm.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi là chủ sở hữu và/hoặc người dùng được ủy quyền của tất cả các nhãn hiệu thương mại, bằng sáng chế, bản quyền và tài sản trí tuệ khác đã đăng ký và chưa đăng ký xuất hiện trên trang web này trừ khi có quy định khác. Việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này không cấu thành hoặc tạo ra giấy phép hoặc bất kỳ quyền nào khác đối với tài sản trí tuệ đó.

CÁC BÊN THỨ BA

Chúng tôi không xác nhận dưới bất kỳ hình thức nào đối với nội dung hoặc tài liệu có trên các trang web có thể được liên kết với trang web của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc trang web của bên thứ ba có thể được truy cập hoặc hiển thị thông qua trang web này.

KHÔNG BẢO ĐẢM

Trang web này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”. Chúng tôi và giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi từ chối, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, tất cả các bảo đảm rõ ràng và ngụ ý liên quan đến tính chính xác hoặc độ tin cậy của nội dung của trang web này. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web này sẽ không có virus. Mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo mật trang web, nhưng bạn thừa nhận rằng chúng tôi không đảm bảo (rõ ràng hay ngụ ý) rằng mọi thông tin bạn đăng trên hoặc chuyển qua trang web này sẽ không bị truy cập trái phép. Nếu bạn không hài lòng với việc truy cập trang web này, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là rời khỏi trang web.

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi và các giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả do sơ suất) mà bạn phải chịu do sử dụng trang web này hoặc do bất kỳ vi-rút máy tính nào truyền qua trang web này.

ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN

Bạn thừa nhận rằng thông tin hiện tại tại thời điểm đặt trên trang web này không có nghĩa là thông tin mới hơn không tồn tại hoặc không có sẵn hoặc hoàn cảnh không thay đổi. Bạn có trách nhiệm xác minh thông tin trên trang web này với các cơ quan độc lập hoặc tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi dựa vào nó. Sự chậm trễ đáng kể có thể xảy ra trước khi một số thông tin được cập nhật trên trang web này.

THÔNG TIN/VẬT LIỆU DO BẠN CUNG CẤP

Trong quá trình sử dụng trang web này, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân. Các chính sách của chúng tôi về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đó được nêu trong Cam kết bảo mật.

Bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác do bạn gửi và chưa được chúng tôi yêu cầu cụ thể (cho dù đó là ý tưởng, khái niệm hay kỹ thuật) (“Thông tin”) sẽ được coi là không bảo mật và bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sao chép, sử dụng, tiết lộ, truyền và xuất bản Thông tin không giới hạn và không có bất kỳ khoản thanh toán nào về việc xác nhận bạn là nguồn. Bạn đảm bảo rằng Thông tin có sẵn để chúng tôi sử dụng và bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi nếu bất kỳ bên thứ ba nào có hành động chống lại chúng tôi liên quan đến Thông tin bạn cung cấp.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào mà chúng tôi phải chịu hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin thu được từ các trang web được liên kết với chúng tôi, việc bạn truyền thông tin trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi hoặc việc bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc nào khác.

TRUY CẬP

Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung, sửa đổi các liên kết từ hoặc rút quyền truy cập của bạn vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

LUẬT CHI PHỐI

Luật pháp của Nam Úc chi phối việc bạn sử dụng và truy cập trang web này và bạn tuân theo thẩm quyền của tòa án Nam Úc liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này.

Giấy phép kinh doanh rượu số 88630

Việc bán hoặc cung cấp rượu cho hoặc lấy rượu thay cho người dưới 18 tuổi là trái pháp luật.
Theo Đạo luật Rượu 1992, Rượu không được cung cấp cho những người dưới 18 tuổi. HAY UÔNG CO TRACH NHIỆM 

Thẻ quà tặng

Thẻ quà tặng chỉ có thể được mua trực tuyến và sẽ được gửi qua email đến người nhận được chỉ định tại thời điểm mua.

Thẻ quà tặng sẽ có giá trị sử dụng trong vòng 36 tháng kể từ ngày phát hành. Hạn sử dụng sẽ được ghi trên Thẻ quà tặng. Khi hết hạn, Thẻ quà tặng sẽ tự động hết hiệu lực và mọi giá trị còn lại chưa sử dụng sẽ không được hoàn trả hoặc ghi có.

Thẻ quà tặng có thể được đổi tại địa điểm tại Nhà máy chưng cất thủ công Beenleigh, Beenleigh. Thẻ quà tặng phải được xuất trình trực tiếp để được chấp nhận. Thẻ quà tặng không thể được đổi thành tiền mặt hoặc được sử dụng để mua Thẻ quà tặng mới. Khi tín dụng trên Thẻ quà tặng đã được sử dụng hết, Thẻ quà tặng sẽ không hợp lệ và không thể nạp lại tín dụng bổ sung.

Hàng hóa đã được mua toàn bộ hoặc một phần bằng Thẻ quà tặng có thể được trả lại, trao đổi hoặc thay thế theo Điều khoản và Điều kiện bán hàng của chúng tôi – mặc dù chúng tôi có quyền phát hành Thẻ quà tặng để thay thế Thẻ quà tặng đã đổi, thay vì thẻ khác thầu hoặc tiền mặt.

Bạn chịu trách nhiệm chăm sóc và kiểm soát Thẻ quà tặng của mình. Thẻ quà tặng bị mất hoặc bị đánh cắp sẽ không được thay thế hoặc hoàn trả. Người sở hữu Thẻ quà tặng sẽ được coi là chủ sở hữu hợp pháp.

Sự kiện/Trải nghiệm

Vé tham dự các sự kiện và trải nghiệm của chúng tôi có thể được mua trực tuyến hoặc tại địa điểm.

Vé sẽ chỉ có giá trị trong ngày và giờ cụ thể của sự kiện/trải nghiệm đã chọn. Ngày diễn ra sự kiện sẽ được ghi trên Ticket. Sau khi ngày và thời gian của sự kiện trôi qua, Vé sẽ tự động hết hiệu lực và mọi giá trị chưa sử dụng sẽ không được hoàn trả hoặc ghi có.

Nếu không thể tham dự một sự kiện/trải nghiệm, vui lòng liên hệ với Nhóm (thông qua trang Liên hệ với chúng tôi) để được hỗ trợ khám phá các tùy chọn lên lịch lại cho một sự kiện.

Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền do thay đổi ý định/tình trạng sẵn có, tuy nhiên, chúng tôi sẽ sẵn lòng sắp xếp lại chuyến thăm của bạn sang một ngày khác hoặc chuyển đổi giá trị vé thành thẻ quà tặng để bạn sử dụng tại Địa điểm. 

Không có thay đổi nào được chấp nhận nếu ngày và thời gian của sự kiện đã qua.  

Nếu sự kiện bị hủy bỏ bởi Địa điểm, chúng tôi sẽ liên hệ với những người có vé được liệt kê ngay khi có thể để thông báo về các tùy chọn có sẵn, có thể bao gồm lên lịch lại sự kiện, chuyển đổi giá trị vé (không bao gồm phí) thành Thẻ quà tặng hoặc hoàn trả (không bao gồm phí).  

Mọi khoản hoàn trả sẽ được thực hiện đối với phương thức thanh toán được sử dụng cho giao dịch mua ban đầu. Không hoàn lại tiền sẽ được thực hiện bằng tiền mặt.

Vé phải được xuất trình để đổi tại địa điểm được chỉ định. Vé phải được xuất trình trực tiếp để được chấp nhận và chúng tôi có quyền yêu cầu ID.

Bạn chịu trách nhiệm bảo quản và kiểm soát Vé của mình. Vé bị mất hoặc bị đánh cắp sẽ không được thay thế hoặc hoàn trả. Người sở hữu Vé sẽ được coi là chủ sở hữu hợp pháp.

Phương thức thanh toán

Tất cả giá được niêm yết bằng đô la Úc bao gồm GST.

Chúng tôi chấp nhận Mastercard, Visa và Bankcard thông qua hệ thống thanh toán trực tuyến an toàn của chúng tôi.

Tất cả các giao dịch sẽ thu hút một khoản phí xử lý.

© Inner Circle Distillery Pty Ltd 2023

viTiếng Việt